Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Predávajúci Matúš Svinčák, Kolónia Hviezda 5133/137, 03601 Martin, IČO: 48239445 spracúva osobné údaje spotrebiteľa na plnenie svojich záväzkov voči spotrebiteľovi, a to najmä pri predaji tovaru, vystavení faktúry, kontaktovaní v súvislosti s vybavovaním objednávky a doručením objednaného tovaru. Predávajúci ďalej spracúva osobné údaje spotrebiteľa na základe súhlasu dotknutej osoby pre účelzasielania reklamných správ a noviniek.

Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: meno, priezvisko, adresa doručenia a fakturácie, telefonický kontakt, E-mailová adresa.

V prípade, že si spotrebiteľ pri registrácii vyžiada zasielanie reklamných správ a noviniek označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu uvedenú spotrebiteľom. O zrušenie tejto služby môže spotrebiteľ požiadať elektronickou poštou na adrese: (info@ventrocentrum.sk).

Spotrebiteľ potvrdením príslušného poľa pred odoslaním objednávky zároveň udeľuje dobrovoľný súhlas na spracovanie svojich osobných údajov. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas do odvolania, najviac na 10 rokov. Tento súhlas je možný kedykoľvek písomne odvolať.

V prípade, že si spotrebiteľ vybral doručenie kuriérskou spoločnosťou, spotrebiteľ súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol osobné údaje spotrebiteľa potrebné na doručenie tovaru kuriérskej spoločností: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124 alebo Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498.


Poučenie o právach dotknutej osoby

Prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) týmto zverejňuje nasledovné informácie.

Kupujúci (ďalej len „záujemca“) u prevádzkovateľa ako dotknutá osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov nasledovné práva:

právo vyžadovať od prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa zákona; pri vydaní rozhodnutia v zmysle § 28 ods. 5 zákona je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,

právo na základe písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu osobných údajov, o ktorých sa predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku,

c) poskytovaniu osobných údajov v rovnakom rozsahu na účely priameho marketingu,

právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch uvedených v § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať, nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti,
právo pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle zákona môže uplatniť zákonný zástupca.

Práva dotknutej osoby v zmysle zákona, ktorý nežije, môže uplatniť blízka osoba.

 

Platné od 3. 8. 2015

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.